Algemene voorwaarden

1. JURIDISCHE INFORMATIE - GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE

Het gebruik van onderhavige site is onderworpen aan de naleving van de hierna omschreven algemene voorwaarden. Door deze site te raadplegen verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

2. DOELSTELLINGEN VAN DE SITE

De site Info Tourism Benelux bestaat uit een gids voor het opzoeken van toeristische informatie. De informatie op deze site vermeld is, behoudens uitdrukkelijk anders meegedeeld, van algemene aard. Deze richt zich dus niet naar specifieke of persoonlijke omstandigheden en kan niet als juridische, professionele of persoonlijke raadgeving voor de gebruiker aanzien worden.

3. BEHEERDER VAN DE SITE

Deze site wordt beheerd door Info Tourism Benelux Aniciuspark 8/9 - 3700 Tongeren. Alle vragen of voorstellen kunnen verstuurd worden naar het adres info@infotourism.be.

4. KWALITEIT VAN DE INFORMATIE EN VAN DE DIENST - VERANTWOORDELIJKHEIDBEPERKING

Wij besteden de grootste zorg aan het beheer van deze site. De informatie op deze site vermeld is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaandelijke kennisgeving. Daaruit blijkt dat wij alle verantwoordelijkheid afwijzen wat betreft het gebruik dat zou kunnen gemaakt worden van de inhoud van deze site. We nemen de verantwoordelijkheid niet op voor de op deze site aanwezige hyperlinken die de gebruiker naar andere internetsites leiden, wat betreft de inhoud van deze sites.

5. INTELECTUEEL EIGENDOMSRECHT

De teksten, lay-outs, illustraties en bestanddelen van de site zijn beschermd door de auteursrechten of, aangezien het om een database gaat, door een specifiek recht. Behoudens andersluidende vermeldingen, mogen de tekst- en cijfergegevens vermeld op de site gebruikt worden, doch op voorwaarde van vermelding van de bron en uitsluitend voor niet publicitaire en commerciële doeleinden. Daarentegen, zijn alle reproducties van deze gegevens voor publicitaire of commerciële doeleinde, alsook elke vorm van gebruik en reproductie van de andere bestanddelen van de site, zoals grafische linea, beelden, klanken of informaticatoepassingen, strikt verboden zonder voorafgaandelijke toestemming. Elke aanvraag daartoe dient gericht aan info@infotourism.be.

6. AANMAAK VAN HYPERLINKS NAAR DE SITE

Wij laten de opmaak toe, zonder voorafgaandelijke vraag, van de "surface linking" die verwijzen naar het onthaalblad van de site of elk ander blad in het algemeen. Daarentegen, vereist het inzetten van elk technisch middel met als doel een deel of het geheel van de portaalsite in een internetsite op te nemen door, al is het gedeeltelijk, de oorspronkelijke bron te verbergen of verwarring te kunnen doen ontstaan over de oorsprong van de bron, zoals "framing" of "in-lining", een schriftelijke toestemming. Elke vraag in die zin dient gericht te worden naar info@infotourism.be.

7. PRIVELEVENSFEER

7.1 PRINCIPES BETREFFENDE HET INZAMELEN VAN PERSONENGEGEVENS

In principe kan de informatie op of via de website worden geraadpleegd zonder persoonlijke gegevens in te vullen, zoals naam, adres, e-mailadres ... Voor extra services (aanvragen van documenten, abonnement op nieuwsbrief ...) kan er wel persoonlijke informatie worden gevraagd aan de gebruiker. Het gaat dan vooral om de contactgegevens. In dat geval wordt de gebruiker op voorhand op de hoogte gebracht en worden de gegevens verwerkt volgens de wet van 8 december 1992 inzake de verwerking van persoonlijke gegevens. Concreet betekent dit:

7.2 VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

Elke vraag of verzoek betreffende de bescherming van de privésfeer op de site kan hem gesteld worden op het postadres hierna : Info Tourism Benelux, Aniciuspark 8/9 – 3700 Tongeren en tevens via email op info@infotourism.be.

7.3 GEBRUIK VOOR INFORMATIESTATISTIEKEN BETREFFENDE HET SURFEN

Als u toegang krijgt tot de site, verzamelen de geraadpleegde servers automatisch de volgende gegevens :

Deze inlichtingen worden enkel bewaard om het aantal bezoekers te meten van de verschillende sectie van de portaalsite en om er verbeteringen aan te brengen.

8. GEBRUIKSCHARTER VAN HET ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER VAN DE PORTAALSITE

De u ter beschikking gestelde mailboxen worden beheerd door Info Tourism Benelux. De antwoorden op uw gestelde vragen zijn van algemene aard en hebben tot doel u te verwijzen naar de beschikbare informatie.Ze leven het principe na van gelijkheid en strikte neutraliteit in inhoud en vorm. Geen enkele inlichting met commercieel karakter kan meegedeeld worden. Er wordt vriendelijk geantwoord op alle vragen, behalve op de vragen met beledigende, racistische of xenofobe inhoud of die voortvloeien uit automatische retourberichten.De bijgevoegde bestanden waarvan vermoed wordt dat ze een virus inhouden zullen niet worden geopend.Mocht u enige vragen hebben omtrent de inhoud of draagwijdte van deze charter, aarzel dan niet deze in te lassen in uw bericht.